GIMONT d.o.o, u stečaju

Istarska ulica 22, Buje

Prodaja nekretnina javnom dražbom — Buje — Istra — Hrvatska
PUBLIC TENDER FOR SALE OF REAL ESTATE IN BUJE — ISTRIA — CROATIA

 

 

POPIS, PRIKAZ, OPIS, POČETNE PRODAJNE CIJENE I PROCJENE SVIH NEKRETNINA U PRODAJI

 

 

NAZIV

MJESTO

LOKACIJA

POVRŠINA

OPIS

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST

FOTOGRAFIJE

k.č.br. 349/2
k.o. Kaštel

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Kaštel

naselje
Plovanija

ZEMLJOVID
MAP

4.316 m2

u u naravi upravna zgrada,
nedovršena poslovna hala
i dvorište, u naselju Plovanija,
neposredno uz državnu cestu
D-200 Buje –
granični prijelaz Plovanija

LOKACIJSKA INFORMACIJA
[PDF]

PROSTORNI PLAN
[PDF]

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER

[PDF]

7.966.469,00 kn

(ukupna procjena)

PROCJENA
ACCOUNT
[PDF]

k.č.br. 349/3
k.o. Kaštel

FOTOGRAFIJE
PHOTO(S)

Kaštel

naselje
Plovanija

ZEMLJOVID
MAP

12.286 m2

KATASTARSKI PLAN
PROPERTY REGISTER
[PDF]

 

 


Za sve dodatne obavijesti obratite se stečajnom upravitelju  [Contact]:

 


Stečajni upravitelj  - Bankruptcy Trustee

Dražen Ezgeta, dipl.iur.
 

Telefon (Phone) & FAX

       (052) 43 27 28

       [ +38552432728 ]

GSM (Mobile Phone)

       098 90 23 000

       [ +385989023000 ]

 

 


GIMONT d.o.o, u stečaju


PRODAJA PUTEM JAVNE DRAŽBE:

 

NEKRETNINE U ISTRI:    www.zlatnik-pula.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U UMAGU, ISTRA:    www.umag-gradnja.com

NEKRETNINE U UMAGU, NOVIGRADU, SEGETU I SAVUDRIJI, ISTRA:    www.histriagroup.com

NEKRETNINE U VODNJANU, GALIŽANI I PULI, ISTRA:     www.grami-vodnjan.com

NEKRETNINE U UMAGU I BUJAMA, ISTRA:    www.c-umag.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:     www.vile-alberi.com

NEKRETNINE U UMAGU, ISTRA:   www.punta-internacional.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.gornje-runke.com

NEKRETNINE U POREČU, ISTRA:  www.villa-porec.com

NEKRETNINE U PULI, ISTRA:  www.porer-pula.com

NEKRETNINE I POKRETNINE U ROVINJU, ISTRA:  www.pifar-rovinj.com

NEKRETNINE U BUJAMA (KAŠTELIMA), ISTRA:    www.gimont-buje.com
 

 

zadnja promjena: 18. lipnja 2017.  -    Site Last Updated 06/18/2017
 

 


HRVATSKA NARODNA BANKA, Zagreb   —   CROATIAN NATIONAL BANK, Zagreb

           TEČAJNA LISTA   —    EXCHANGE RATE LIST
 

 


Za sve dodatne informacije obratite se stečajnom upravitelju.
Osobe zainteresirane za kupnju nekretnina mogu iste razgledati uz prethodni dogovor sa
stečajnim upraviteljem (Bankruptcy Trustee)
GIMONT d.o.o, u stečaju
na broj mobitela 098 90 23 000   [+385989023000]
ili na broj telefona (052) 43 27 28   [+38552432728]

 

GIMONT d.o.o, u stečaju

Posl.br: Pu St-3/15-87                    

                   REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                               (prije: 17 St-13/11)
                 TRGOVAČKI SUD U PAZINU
                 52000 PAZIN, Dršćevka 1

 

       Trgovački sud u Pazinu, po stečajnom sucu Adrijani Labinjan Skok, u postupku prodaje nekretnina u stečajnom postupku nad dužnikom
Stečajna masa GIMONT d.o.o, u stečaju, Buje, Istarska ulica 22, dana 7. lipnja 2017. donio je slijedeći

 

ZAKLJUČAK O PRODAJI

 

I.           Vrijednost nekretnina, oznake k.č.br. 349/2 k.o. Kaštel površine 4.316 m2 i k.č.br. 349/3 k.o. Kaštel površine 12.286 m2,
u naravi upravna zgrada, nedovršena poslovna hala i dvorište, u naselju Plovanija, neposredno uz državnu cestu D-200 Buje – granični prijelaz
Plovanija, procijenjena je u iznosu od 7.966.469,00 kn.
Prema Prostornom planu uređenja grada Buje, nekretnine se nalaze unutar granica građevinskog područja opće poslovne namjene (K).

II.           Prodaja nekretnina navedenih u točci I. ovog zaključka obavit će se usmenom javnom dražbom na ročištu za prodaju koje će se održati
u zgradi Trgovačkog suda u Pazinu, Dršćevka br. 1, Pazin, sudnica br. 5
 


dana 5. rujna 2017. u 9.00 sati.
 

III.         Nekretnine iz točke I. ovog zaključka na ročištu za prodaju ne mogu biti prodane za cijenu nižu od 1.090.000,00 kn.

IV.         Na ročištu za javnu dražbu mogu sudjelovati domaće pravne i fizičke osobe uz dokaz identiteta odnosno izvornika ili javnobilježnički
ovjerovljene preslike izvoda iz sudskog registra, strane pravne i fizičke osobe uz prilaganje dokaza o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta,
te dokaza o identitetu odnosno izvornika ili javnobilježnički ovjerovljene preslike izvoda iz sudskog registra a prevedeno po sudskom tumaču.
Ukoliko navedene osobe na dražbi zastupa punomoćnik, isti mora predočiti javnobilježnički ovjerenu specijalnu punomoć za zastupanje.
             Kao kupci na javnoj dražbi mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su najkasnije 1. rujna 2017. dale osiguranje
uplatom iznosa od 109.000,00 kn, na račun Trgovačkog suda u Pazinu, HR4323900011300029763, poziv na broj 060-3-15.

Kupac je potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja (ovjerenu od banke ili FINE) obvezan predočiti sucu prije nego što sudac pristupi dražbi.
Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena osiguranje će se vratiti nakon zaključenja javne dražbe.

V.         Poreze i prireze u vezi s prodajom snosit će kupac. Kupac je dužan položiti kupovninu u roku od 30 dana od pravomoćnosti rješenja
o dosudi nekretnina kupcu. Nekretnine će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu u odnosu na najpovoljniju ponudu redom prema veličini
cijene koju su ponudili, ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji im je određen.
U tom slučaju sud će donijeti posebno rješenje o dosudi svakom narednom kupcu koji je ispunio uvjete da mu se nekretnina dosudi, u kojem će
odrediti rok za polaganje kupovnine. Sud će u tom rješenju najprije oglasiti nevažećom dosudu kupcu koji je ponudio  višu cijenu.
         Ako kupac u određenom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem oglasiti prodaju nevažećom i odrediti novu prodaju,
uz uvjete određene za prodaju koja je oglašena nevažećom.
         Iz položene jamčevine namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.

         Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno", što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

VI.       Sud ovlašćuje Stečajnu masu GIMONT d.o.o, u stečaju, da o svom trošku objavi ovaj zaključak u sredstvima javnog priopćavanja,
odnosno da o zaključku obavijesti osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina.

VII.       Osobe zainteresirane za kupnju nekretnina mogu iste razgledati uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem
Stečajne mase GIMONT d.o.o, u stečaju, na mob. 098 90 23 000 ili tel. 052 43 27 28.
 

U Pazinu, 7. lipnja 2017.
 

                                                                                                                                       Stečajni sudac
                                                                                                                                     Adrijana Labinjan Skok, v.r.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Temeljem odredbe članka 11. stavka 9. Stečajnog zakona, protiv ovog zaključka nije dopuštena žalba.

DNA:
- stečajni upravitelj Dražen Ezgeta, Poreč, M. Benussi 8
- Buković Bruno, Zagreb, Mlinarska 61C po pun. Zlati Dizdarević, odvjetnici iz Zagreba,
  Biankinijeva 3a
- Republika Hrvatska po ŽDO Pula, Pula, Rovinjska ul. 2
- Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana J. Jelačića 10
- e-oglasna ploča suda 8 dana